Saturday, June 25, 2011

วิธีกรวดน้ำ


กรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
พร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้

เพื่อให้จำง่ายไม่สับสน จึงขอแยกเป็นข้อๆ ดังนี้

1. การกรวดน้ำมี 2 วิธี คือ
กรวดน้ำเปียก คือ ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย
กรวดน้ำแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้

2. การอุทิศผลบุญมี 2 วิธี คือ
อุทิศเจาะจง ได้แก่ การออกชื่อผู้ที่เราจะให้ท่านรับ เช่น ชื่อพ่อ แม่ ลูก หรือใครก็ได้
อุทิศไม่เจาะจง ได้แก่ การกล่าวรวมๆกันไป เช่น ญาติทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น
ทางที่ถูกควรทำทั้งสองวิธี คือผู้ที่มีคุณหรือมีเวรต่อกันมาก เราก็ควรอุทิศเจาะจง ที่เหลือก็อุทิศรวมๆ

3. น้ำกรวด ควรเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีสีและกลิ่น และเมื่อกรวดก็ควรรินลงในที่สะอาดและไปเทในที่สะอาด อย่ารินลงกระโถนหรือที่สกปรก

4. น้ำเป็นสื่อ–ดินเป็นพยาน การกรวดน้ำมิใช่จะอุทิศไปให้ผู้ตายกินน้ำ แต่ใช้น้ำเป็นสื่อและใช้แผ่นดินเป็นพยาน ให้รับรู้ในการอุทิศส่วนบุญ

5. ควรกรวดน้ำตอนไหนดี ?
ควรกรวดน้ำทันทีในขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังทำบุญเสร็จ
แต่ถ้าไม่สะดวกจะทำตอนหลังก็ได้ แต่ทำในขณะนั้นดีกว่า ด้วยเหตุผล 2ประการ คือ
- ถ้ามีเปรตญาติมารอรับส่วนบุญ ท่านก็ย่อมได้รับในทันที
- การรอไปกรวดที่บ้านหรือกรวดภายหลัง บางครั้งก็อาจลืมไป ผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อด ผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็ชวดไปด้วย

6. ควรรินน้ำตอนไหน ?
ควรเริ่มรินน้ำพร้อมกับตั้งใจอุทิศ ในขณะที่พระผู้นำเริ่มสวดว่า “ยะถาวาริวะหาปูรา...”
และรินให้หมดเมือ่พระว่ามาถึง “…มะณิโชติระโส ยะถา...” พอพระทั้งหมดรับพร้อมกันว่า
“สัพพีติโย วิวัชชันตุ...” เราก็พนมมือรับพรท่านไปจนจบ จึงจะถือว่าถูกต้อง

7. ถ้ายังว่าบทกรวดน้ำไม่เสร็จ จะทำอย่างไร ?
ก็ควรใช้บทกรวดน้ำที่สั้นๆหรือใช้บทกรวดน้ำย่อก็ได้ เช่น
“อิทัง โน ญาตีนังไหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขออุทิศส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่...(ออกชื่อผู้ล่วงลับ)
และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด”
หรือจะใช้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้ว่า
“ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ จงสำเร็จแก่ พ่อ แม่ ญาติ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ
เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอจงได้รับส่วนบุญกุศลครั้งนี้โดยเร็วพลัน และโดยทั่วถึงกันเทอญ”
ส่วนบทยาวๆ เราควรเอาไว้กรวดส่วนตัว หรือกรวดในขณะทำวัตรสวดมนต์รวมกันก็ได้

ข้อสำคัญ ถ้าเป็นภาษาพระ ควรจะรู้คำแปลหรือความหมายด้วย ถ้าไม่รู้ความหมาย
ก็ควรใช้คำไทยอย่างเดียวดีกว่า เพราะป้องกันความโง่งมงายได้

8. อย่าทำน้ำสกปรกด้วยการเอานิ้วไปรอไว้ ควรรินให้ไหลเป็นสายไม่ขาดระยะ และไม่ควรใช้วิธี
เกาะตัวกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทางเหมือนเล่นงูกินหาง ถ้าเป็นในงานพิธีต่างๆ ให้เจ้าภาพหรือประธาน
รินน้ำกรวดเพียงคนเดียวหรือคู่เดียวก็พอ คนนอกนั้นก็พนมมือตั้งใจอุทิศไปให้

9. การทำบุญและอุทิศส่วนบุญ ควรสำรวมจิตใจ อย่าให้จิตฟุ้งซ่าน ปลูกศรัทธา ความเชื่อ
และความเลื่อมใสให้มั่นคงในจิตใจ ผลของบุญและการอุทิศส่วนบุญย่อมมีอานิสงค์มาก
ผลบุญที่เราอุทิศไปให้ ถ้าไม่มีใครมารับก็ยังคงเป็นของเราอยู่ครบถ้วน ไม่มีผู้ใดจะมาโกงหรือแย่งชิงไปได้เลย

10. บุญเป็นของกายสิทธิ์ ยิ่งให้ยิ่งมาก ยิ่งตระหนี่ยิ่งน้อย ยิ่งอุทิศให้คนอื่นหมดเลยเราก็ยิ่งจะได้บุญหมดเลย


ที่มา Source

Monday, June 6, 2011

การฝึกทำสมาธิ

การฝึกทำสมาธิมีหลายรูปแบบ
จะแนะนำการทำสมาธิพอ ปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้
  • การฝึกหายใจให้สมบูรณ์ คือการฝึกหายใจให้ร่างกายได้รับอ๊อกซิเจนอย่างเต็มที่ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และจิตใจแจ่มใส การอยู่ในอริยาบทที่สบาย ถ้านั่งก็นั่งแบบสบายๆ แต่ไม่ต้องเอนไปเอนมา เป็นมนุษย์ไร้สันหลังนะครับ ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆ จนลมหายใจไปถึงกระบังลม ที่เรียกว่าหายใจเข้าท้องป่อง หลังจากนั้นก็หยุดหายใจสัก ๒-๔ วินาที เพื่อให้ปอดได้รับอ็อกซิเจนอย่างเต็มที่ แล้วจึงค่อยๆ ปล่อยลมหายใจออกอย่างช้าๆ จนท้องแฟ่บ ซึ่งข้อมูลการหายใจแบบนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ วิทยาศาสตร์การหายใจ ของเจ้าคุณนรฯ ซึ่งได้แปลและเรียบเรียงค้นคว้าขึ้นมา ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งตอนนี้หนังสือเป็นลิขสิทธิ์ ของมูลนิธิเจ้าคุณนรฯ
  • เมื่อหายใจอย่างสมบูรณ์แล้วก็มาเริ่มฝึกสมาธิกัน โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกสมาธิกับอะไร เช่น การเพ่งกสิณ การมองพระพุทธรูป และที่นิยมคือการติดตามลมหายใจของตนเองในขณะนั่ง และติดตามการเดินของตนเอง ในขณะเดินจงกลม ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกสมาธิที่ได้ผลดีชนิดหนึ่ง ในบางตำรา และบางสำนัก นิยมให้ฝึกสมาธิแบบเป็นชุด คือ เดินจงกลมส่วนหนึ่ง เสร็จแล้วมานั่งสมาธิอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้การฝึกสมาธิ พัฒนาไปได้เร็วยิ่งขึ้น บางตำราให้เพิ่มการนอนสมาธิ หลังจากการนั่งสมาธิ อีกส่วนหนึ่งด้วย
  • ก่อนทำสมาธินั้นควรตั้งจิต อธิษฐานว่าจะทำสมาธิ รวมทั้งมนัสการคุณพระรัตนตรัยก่อน
  • สำหรับการจัดท่าทางการทำสมาธินั้น ขอให้ผ่อนคลายแต่อย่าสบายจนหลับแล้วกัน
  • ข้อควรระวังที่ทำให้สมาธิฟุ้งซ่าน และไม่พัฒนาก็คือ การติดอยู่กับทางโลก โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ต่างๆ ชวนพาให้จิตใจฟุ้งซ่าน เตลิดเปิดเปิงไปได้ง่ายๆ ความง่วงเหงาหาวนอน ก็เป็นตัวบั้นทอนสมาธิที่ร้ายกาจ การปล่อยอารมณ์โกรธ อาฆาตพยาบาทก็เป็นตัวทำลายสมาธิ และความลังเลสงสัย ในผลของการปฏิบัติก็เป็นตัวปัญหาสำคัญที่ทำให้การฝึกสมาธิไม่เป็นผล ที่ทางธรรมเรียกสิ่ง ต่างๆ เหล่านี้ว่า นิวรณ์ทั้ง ๕ ซึ่งจำเป็นต้องปล่อยวางก่อนจะเข้าสู่การทำสมาธิ
  • หลังการทำสมาธิ ควรอุทิศบุญที่สำเร็จแก่ ตนเอง มารดาบิดา ญาติ ครูอาจารย์ เทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร และแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลาย
 
 

Friday, June 3, 2011

ทำไมพระสงฆ์จึงต้องออกบิณฑบาตในตอนเช้า ?

๒๑. ทำไมพระสงฆ์จึงต้องออกบิณฑบาตในตอนเช้า ?

          ในการที่เราจะเห็นความหมายของกิจวัตรข้อนี้ได้       เราต้องมีความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมของชาวพุทธเสียก่อน   สังคมของชาวพุทธนั้นประกอบด้วย
พุทธบริษัท ๔  ได้แก่ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ทั้งภิกษุและภิกษุณี
นั้นเป็น   ผู้ที่ได้ละบ้านเรือนออกบวช    เพื่อใช้ชีวิตในการศึกษาและปฏิบัติแล้ว
ก็ควรนำคำสอนมาเผยแผ่อบรมสั่งสอนคฤหัสถ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

          สำหรับอุบาสก  อุบาสิกา  ซึ่งเป็นคฤหัสถ์นั้น ยังคงดำเนินชีวิตตามโลกียวิสัย
จึงมีความรับผิดชอบในการที่จะจัดหาปัจจัย    ๔       ที่จำเป็นแก่การยังชีวิตของ
เพศสมณะให้แก่พระสงฆ์ ได้แก่ จีวร  อาหาร  ที่อยู่อาศัย   และเภสัช  สังคมพุทธ
จึงอยู่กันด้วยความเอื้ออาทรและมีความรับผิดชอบต่อกันและกันเช่นนี้

          เมื่อพระออกบิณฑบาต   พิจารณาจากแง่มุมของพระท่านออกมาโปรดสัตว์
ให้โอกาสแก่คฤหัสถ์ที่จะได้ทำบุญ       โดยการจัดหาอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์  
เพราะถือว่าเป็น  "นาบุญ"   เป็นบุคคลที่ควรรับของที่คฤหัสถ์ถวาย  นอกจากนั้น
การที่คฤหัสถ์ดูแลความเป็นอยู่ของพระ       ก็ย่อมเป็นการสร้างความมั่นคงถาวร
ให้เกิดแก่พุทธศาสนาและสถาบันศาสนาโสตหนึ่ง และนับได้ว่าเป็นการยกระดับ
การปฏิบัติของคฤหัสถ์ไปพร้อม ๆ กัน
๒๒. เมตตาสากลหรือการแผ่ความปรารถนาดีไมตรีจิตไปทั่วสากลมีการสอนในพระพุทธศาสนาอย่างไร ?

          เมตตา หมายถึงการแผ่ความปรารถนาดีหรือการบำเพ็ญคุณประโยชน์
ซึ่งตรงกันข้ามกับความพยาบาทหรือปองร้าย            พระพุทธศาสนาสอนให้
แผ่เมตตาไปยังผู้มีชีวิตทั้งปวง    ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือมิใช่มนุษย์      ถ้าโลก
ปฏิบัติตามคำสอนเรื่องการแผ่เมตตาสากลได้       ความขัดแย้งทั้งหลายก็อาจ
แก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้วิธีเผชิญหน้ากัน    แต่อาจแก้ไขได้โดยสันติวิธี
๒๓. คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องชาติ   ชั้นวรรณะมีว่าอย่างไร?

          ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในพระพุทธศาสนา  ในบางประเทศระบบชั้นวรรณะ
เป็นโครงสร้างสำคัญยิ่งทางสังคม       อย่างไรก็ตาม  พระพุทธศาสนาไม่มีอคติทา
ชาติ    ชั้นวรรณะ   และเพศ   ทุกคนมีความเสมอภาคในศักยภาพทางจิตวิญญาณ
ที่จะบรรลุธรรม

          พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า       ความดีหรือความชั่วของคนมิได้ขึ้นอยู่กับ
ชาติกำเนิดหรือทรัพย์สมบัติ     แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา      ผู้ที่เข้ามาบวช
ในพระพุทธศาสนามีสิทธิเท่าเทียมกัน   เช่น   สิทธิในการออกเสียงในการประชุม
ความแตกต่างกันมีอยู่เพียงลำดับอาวุโส ซึ่งเป็นไปตามการบวชก่อนหรือหลัง

          พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องความเสมอภาคของมนุษย์   โดยชี้ไปที่ความรู้ดี
และความประพฤติดีว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด   พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคล
ผู้มีความรู้ดีและความประพฤติดีเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
๒๔. พระพุทธศาสนามีทัศนะต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?

          เป็นที่รู้กันดีว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงวางกฏและระเบียบไว้แก่      สาวกของ
พระองค์    เพื่อให้เอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมมากว่า ๒,๕๐๐  ปีแล้ว    ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้


๑. ไม่พึงเทน้ำล้างบาตรที่มีข้าวสุกลงในละแวกบ้าน

๒. ไม่พึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนเสลดน้ำลายลงบนต้นไม้ใบหญ้า

๓. ไม่พึงถ่ายอุจจาระ   ปัสสาวะ   หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ

๔. ไม่พึงตัดหรือทำลายพืชพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต

๕. ไม่พึงเผาป่า

๖. ไม่พึงทิ้งขยะทางหน้าต่าง

๗. ไม่พึงปล่อยให้ห้องสุขาสกปรก   โดยมิได้ทำความสะอาดเอง  หรือขอให้ผู้อื่น
ทำความสะอาด

          พุทธศาสนิกชนได้รับการส่งเสริมให้รักษาดุลยภาพระหว่างธรรมชาติกับ
การพัฒนาทางวัตถุ   และการหมุนเวียนนำวัสดุที่ใช้แล้วมาแปรรูปใหม่  ก็มีการ
กล่าวถึงมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว  พระพุทธศาสนาสอนว่า  ชีวิตเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติทุกสิ่งต่างอาศัยกันและกัน        ดังนั้น    แนวคิดต่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
และ ความตระหนักในปัญหาของระบบนิเวศ     จึงมีปรากฏเป็น
คำสอนของพระพุทธศาสนามานานแล้ว

          ถ้าเราเข้าไปในหมู่บ้านชนบทเราจะได้เห็นวัดวาอารามที่ร่มรื่น        สงบเย็น
อากาศบริสุทธิ์   ธรรมชาติสวยงามด้วยต้นไม้   ดอกไม้    ตลอดจนได้เห็นสัตว์เลี้ยง
ที่อยู่กับชาวบ้านอย่างเป็นสุขพึ่งพาอาศัยกัน
๒๕. เป็นความจริงหรือไม่ที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นทุนิยม คือมองโลกในแง่ร้าย ?

          ความเชื่อที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นทุนิยม   คือมองโลกในแง่ร้าย   เกิดขึ้นจาก
ความเข้าใจผิดในอริยสัจข้อแรก          ที่สอนว่า       สัตว์มีชีวิตทั้งปวงจะต้องได้รับ
ความทุกข์อันเกิดจากความเกิด      ความแก่      และความตาย       เมื่อบุคคลยอมรับ
ความจริง       คือทุกข์ข้อนี้             ก็จะพิจารณาสอบสวนถึงสาเหตุแห่งความทุกข์
ความดับทุกข์    และการปฏิบัติตามมรรคา    ซึ่งนำไปสู่ความดับทุกข์

          ในความหมายนี้ เราย่อมเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนา   มิใช่ทั้งทุนิยมมองโลก
ในแง่ร้าย    หรือสุนิยม   มองโลกในแง่ดี    น่าจะเป็นสัจนิยม      คือนิยมความจริง
มากกว่า   พระพุทธเจ้าอาจเทียบได้กับนายแพทย์ผู้ค้นหาสมุฏฐานได้ว่า   มนุษย์มี
โรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง แต่มิได้ทรงหยุดเพียงนั้น  พระองค์ทรงชี้ว่า  โรคภัยไข้เจ็บ
นั้นอาจจะแก้ไขได้         และได้ทรงบอกถึงตัวยาที่จะรักษา       พระพุทธศาสนา
แสวงหาการเอาชนะความทุกข์ของมนุษย์ชาติ      ปัจเจกบุคคลพึงพัฒนา       ศีล
สมาธิ   และปัญญา    เพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาชีวิต     ชาวพุทธได้รับการสอนให้
เผชิญหน้ากับโลกตามความเป็นจริง     และพยายามเอาชนะพลังผูกมัดของโลก     
ละในที่สุดก็จะบรรลุถึงความหลุดพ้นทางจิตใจ     ที่เรียกว่า    นิรวาณ      หรือ
นิพพาน
๒๖. เหตุไฉนชาวพุทธจึงสร้างและบูชาพระพุทธรูป ?

          ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปขึ้น    เตือนใจให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า

          ประชาชนในประเทศทั้งหลาย   สร้างธงชาติขึ้นในรูปลักษณะและสีต่าง ๆ
เพื่อแทนชาติของตน   ซึ่งถือว่ามีความสำคัญสูงสุด  ควรแก่การเคารพ  การปฏิบัติ
เช่นนั้น   มิได้หมายความเพียงการเคารพผ้าหรือสีของผ้าเท่านั้น   แต่ถือว่าเป็นการ
เคารพสถาบันสูงสุดของชาติฉันใด  การสร้างพระพุทธรูป   เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่ง
พระพุทธเจ้า  และเป็นที่เคารพบูชาก็เป็นฉันนั้น

          ความเคารพมิได้หยุดอยู่เพียงแค่ไม้หรือโลหะซึ่งสร้างจำลองขึ้น    แต่ทำให้
นึกน้อมไปถึงพระคุณ   ๓  ประการ   คือ    พระปัญญาคุณ   พระบริสุทธิคุณ   และ
พระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า

          การที่ชาวพุทธเคารพบูชาพระพุทธรูป         ก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยเตือนใจว่า
จะต้องพัฒนาปัญญา ความบริสุทธิ์   และความกรุณา (คิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์)
ให้เกิดขึ้นในตนเอง         เพื่อเป็นการดำเนินตามพระคุณทั้ง       ๓     ประการของ
พระพุทธเจ้าไปในขณะเดียวกันด้วย
๒๗. การทำบุญ หมายความว่าอย่างไร ?

          ถ้าแปลตามศัพท์แล้ว   คำว่า  "บุญ"   หมายถึง  "การชำระการทำให้
บริสุทธิ์สะอาด"
  การทำบุญ   จึงหมายความว่า "การชำระใจให้บริสุทธิ์
จากความโลภ  ความโกรธ  และความหลง"
   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงสอนศาสนิกชนให้ทำบุญด้วยการบริจาคทาน     การรักษาศีล     และภาวนา        (การทำความสงบและปัญญาให้เกิดขึ้น)           เมื่อเรารู้ความหมายที่แท้จริงของ
การทำบุญดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เราจึงตัดสินได้ด้วยตนเองว่า       การทำบุญนั้น
มีหลายวิธี     เมื่อไรก็ได้ในชีวิตประจำวัน     เช่น     แม้ขณะที่เราอาจจะนั่งอยู่บน
เก้าอี้ อย่างสบาย    และพยายามที่จะขัดเกลาความโลภ   ความโกรธ   ความหลง
และกิเลสต่าง ๆ   ก็นับเป็นวิธีทำบุญได้เหมือนกัน
๒๘. การทำทาน มีความหมายอย่างไร ?

          ทาน  การให้   เป็นการแสดงออกซึ่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันเป็นข้อปฏิบัติ
อย่างหนึ่งในวิธีการบำเพ็ญบุญ   ๓  ประการคือ   ทาน    ศีล   และภาวนา    หรือ
การทำคุณธรรมให้เกิดให้มีขึ้น  ภาวนานั้นมี  ๒  อย่าง  คือ  สมถภาวนา   การทำ
ความสงบให้เกิดขึ้น    กับวิปัสสนาภาวนา    การทำปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงให้
เกิดขึ้น  ทาน  หรือการให้นั้น มี  ๓  แบบ  ดังนี้


๑. การอนุเคราะห์   เป็นการให้แก่ผู้ที่ยากจน   ผู้ที่เดือดร้อน  เช่น   เด็กกำพร้า
เป็นต้น

๒. การสงเคราะห์   เป็นการให้แก่เพื่อนหรือมิตรสหาย    เพื่อเป็นการผูกมิตร

๓. การให้เพื่อบูชาคุณ เช่น การให้แก่บุคคลเพื่อความกตัญญู   ได้แก่  ให้แก่บิดา
มารดา  หรือการถวายทานแก่บุคคลที่เคารพ เช่น พระภิกษุสงฆ์

          ในความหมายของการให้อย่างแท้จริง   ชาวพุทธควรให้  หรือ   บริจาคโดย
ไม่หวังผลตอบแทน         กล่าวอีกอย่างหนึ่ง     การให้เพื่อการลดความเห็นแก่ตัว
ฉะนั้น      การให้จึงเป็นวิธีหนึ่งแห่งการทำให้ความทะยานอยากและความยึดมั่น
ถือมั่นให้ลดน้อยลง
๒๙. การที่ชาวพุทธรับไตรสรณคมน์นั้น หมายความว่าอย่างไร ?

          ขั้นตอนของการเป็นชาวพุทธ  คือ  การรับไตรสรณคมน์   ขอถือ พระพุทธ
พระธรรม และ พระสงฆ์  เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึง

          ในการรับพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น   อาจมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างกัน
ความหมายของพุทธะในขั้นต้นนั้น    หมายถึง   พระพุทธรูป    ซึ่งเป็นเครื่องเตือน
ให้ระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ทรงชี้ทาง
เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ปฏิบัติตาม         เพื่อบรรลุความหลุดพ้น          พุทธะใน
ความหมายสูงขึ้นหมายถึง     ความเป็นพุทธะ       ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ
อันสูงสุดที่พวกเราชาวพุทธอาจ         เข้าถึงได้หากปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของ
พระพุทธองค์

          ในการทำความเข้าใจกับธรรมะก็เช่นกัน ในขั้นต้นอาจหมายถึง พระไตรปิฎก
ซึ่งเป็นคัมภีร์คำสอนในพุทธศาสนาในระดับสูง   หมายถึง  คำสอนของพระพุทธองค์
ซึ่งเมื่อเข้าถึงก็ย่อมทำให้บุคคลนั้นตรัสรู้แจ้งในพระธรรมอันประเสริฐ      สมเด็จ-
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยรับสั่งว่า "ผู้ใดเห็นธรรม    ผู้นั้นเห็นตถาคต   ผู้ใดเห็น
ตถาคต   ผู้นั้นเห็นธรรม"
  นั้นหมายความว่า   เมื่อผู้นั้นปฏิบัติธรรมก็ย่อมเข้าถึง
การตรัสรู้ด้วยตนเอง

          คำว่า  สงฆ์   ก็อาจจะเข้าใจได้หลายระดับ    ขั้นต้นหมายถึงพระภิกษุและ
ภิกษุณีสงฆ์     แต่ในระดับสูงหมายถึง    พระอริยสงฆ์      ซึ่งเป็นบุคคลในอุดมคติ
โปรดสัตว์ในการเทศน์สอนและชี้นำสรรพสัตว์

          ในการรับไตรสรณคมน์         จึงเป็นการน้อมรับเอาคุณสมบัติที่ปรากฏใน
พระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ์  มาปรับให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของเรานั่นเอง
๓๐. พระพุทธคืออะไร ?

          พุทธศาสนิกชนต้องนับถือพระรัตนตรัย   คือ   พระพุทธ   พระธรรม  และ
พระสงฆ์  เป็นสรณะ (ที่พึ่ง ที่ระลึก)


พระพุทธ หมายถึง   พระผู้ตรัสรู้ คือรู้อย่างจำรัส   หรือแจ่มแจ้ง

พระธรรม หมายถึง ความจริงหรือสัจธรรมทพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
และนำมาสั่งสอน

พระสงฆ์ หมายถึง พระพุทธสาวก  ผู้ปฏิบัติดี   ปฏิบัติชอบ  พระสงฆ์
ในระดับสูงได้แก่ ท่านผู้บรรลุความเป็นพระอริยบุคคล  ๔
ประเภท

          ความหมายของพระรัตนตรัย   หรือ  พระพุทธ  พระธรรม   พระสงฆ์ จัดได้
๓  ระดับ   ดังต่อไปนี้

ระดับที่ ๑

พระพุทธ คือ   ท่านผู้ตรัสรู้ ซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นองค์แทน

พระธรรม คือ  ความจริงหรือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ ตรัสรู้ และนำมา
สั่งสอน  ซึ่งมีพระไตรปิฎก   หรือ   คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
เป็นองค์แทน

พระสงฆ์ คือ พระอริยสาวกของพระพุทธเจ้า   ซึ่งมีภิกษุ  ภิกษุณี
โดยทั่วไปเป็นองค์แทน   ผู้ซึ่งยังไม่เป็นพระอริยบุคคล ๔
พระสงฆ์ในระดับนี้  เรียกว่า สมมติสงฆ์

ระดับที่ ๒

พระพุทธ หมายถึง   พระผู้ตรัสรู้เอง        พระองค์คือ  เจ้าชายสิทธัตถะ
แห่งวงศ์ศากยะ   ผู้สละละทิ้งชีวิตแบบชาวโลกเพื่อแสวงหา
สัจธรรม    หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว     ก็ได้ประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาขึ้น

พระธรรม หมายถึง ความจริงหรือสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ
และเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชน       ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ
ได้เรียนรู้และปฏิบัติ

พระสงฆ์ หมายถึง    สาวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นพระอริยบุคคลแล้ว

ระดับที่ ๓

          พระพุทธ   พระธรรม  พระสงฆ์   รวมเป็นหนึ่งเดียวในระดับนี้

          พระพุทธก็คือ   พระธรรมคำสั่งสอน   ดังพระพุทธวจนะที่ว่า

          "ผู้ใดเห็นธรรม   ผู้นั้นเห็นเรา   ผู้ใดเห็นเรา   ผู้นั้นเห็นธรรม"   แสดงว่า
พระพุทธภาวะ   คือ   พระธรรม    และพระธรรมก็คือ     พระพุทธภาวะนั่นเอง
พระสงฆ์ในอุดมคติสูงสุดก็คือพระธรรมที่ปรากฏในตัวท่านนั้นเอง